Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Zamościu, mieszczące się przy ul. Akademickiej 8, p. 15,
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych m.in.:
  1. zachowania i zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia,
  2. prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki,
  3. wyzwalania aktywności społecznej osób starszych,
  4. promocji zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia,
  5. upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki,
  6. kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Klauzula informacyjna na dzień 25.05.2018 r.