OGŁOSZENIE

Na podstawie §16 pkt. 2 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 maja 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków. Miejsce: Zamojski Dom Kultury, sala widowiskowa.

I termin: godz. 10:00.

II termin: godz. 10:30.

Zgodnie z § 9, pkt. 3 Statutu „Członek ma obowiązek uczestniczyć w Walnych Zebraniach”

Zofia Piłat
Prezes ZUTW

Projekt porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku w dn. 29 maja 2017 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie regulaminu obrad.

 4. Wybór przewodniczącego obrad.

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres minionej kadencji.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

 8. Dyskusja i zapytania dotyczące sprawozdania.

 9. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 10. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 11. Wręczenie podziękowań.

 12. Przyjęcie regulaminu przeprowadzenia wyboru Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 13. Podjęcie uchwały ws. liczbowego składu Zarządu.

 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 15. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.

 16. Podjęcie uchwały ws. stwierdzenia wyboru Prezesa.

 17. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 18. Podjęcie uchwał ws. stwierdzenia wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 19. Posiedzenie nowo wybranych władz w celu ukonstytuowania.

 20. Przedstawienie wyników z ukonstytuowania władz.

 21. Program działania na kadencję 2017-2019- dyskusja i zgłaszanie propozycji, wolne wnioski.

 22. Podjęcie uchwały ws. programu działania Stowarzyszenia.

 23. Zakończenie obrad.