OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

W dniu 1 października odbyła się w Warszawie III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Delegaci wysłuchali i z aprobatą przyjęli , m.in. ,wystąpienie dr Adama Bodnara-Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Prawa osób starszych – obszary wymagające systemowych rozwiązań” .Zapoznali się z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi sytuacji osób starszych w Polsce przedstawionymi przez Prezesa NIK , Krzysztofa Kwiatkowskiego. Sytuację dochodową osób starszych przedstawiła dr Elżbieta Ostrowska, Wiceprzewodnicząca OPS.

Delegaci przyjęli Deklarację Programową III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ”Seniorzy i przyszłość Polski”.

Poniżej drukujemy obszerne fragmenty deklaracji i zachęcamy Szanownych SENIORÓW do zapoznania się z nimi.

Obywatelski Parlament Seniorów

Delegaci OPS uznają za konieczne podnoszenie poziomu wiedzy obywatelskiej i świadomości społecznej inspirującej seniorów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w formach partycypacji obywatelskiej i wyrażania swojego stanowiska w sprawach ważnych dla kraju i społeczeństwa, toteż pozytywnie oceniają wydanie drukiem Vademecum wiedzy obywatelskiej i rekomendują jego lekturę, dostępną także w wersji elektronicznej na www.fundacjaops.pl.

Angażując się w kształtowanie polityki senioralnej, Obywatelski Parlament Seniorów wyra stanowisko w następujących sprawach:

Delegaci wspierają akcję społeczną Rzecznika Praw Obywatelskich „Za starość naszą i waszą”, zwracając uwagę na znaczenie inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej przygotowania Konwencji o prawach osób starszych, aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek.

Polskim wkładem w te prace może być Karta Praw Osób Starszych, w której opracowanie włączy się OPS. Szczególnie istotna jest aktywność organizacji obywatelskich, tak aby jak najlepiej określić prawa osób starszych, a także rozpoznać sytuacje ich naruszeń. 12. Delegaci wspierają wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane do rządu dotyczące przyjęcia kompleksowych rozwiązań zapewniających przeprowadzenie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób starszych; w tym z niepełnosprawnościami.

Delegaci wspierają inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie organizacji Pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich w grudniu 2017 roku oraz deklarują aktywny udział OPS w panelach dotyczących praw i sytuacji osób starszych w Polsce.

Delegaci bardzo wysoko oceniają kontrole, badania i zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące różnych aspektów życia osób starszych, w tym: opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym, opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy.

Delegaci z niepokojem przyjmują ustawę o Narodowym instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako organu właściwego w sprawach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu. Apeluję o wznowienie dialogu z organizacjami pozarządowymi i zwracają uwagę na niebezpieczeństwo uzależnienia III sektora od instytucji rządowej, co stanowi zagrożenie dla niezależności organizacji pozarządowych, równego ich traktowania oraz może sprzyjać wywieraniu ekonomicznej presji na realizowane przez nie cele i zadania.

Obywatelski Parlament Seniorów z aprobatą przyjmuje następujące działania:

  1. Uchwalenie ustawy, która z dniem 1 września 2016 r. wprowadziła wybrane bezpłatne leki dla osób pow, 75 roku życia, oraz rozszerzanie katalogu leków dostępnych bezpłatnie. Nie mniej jednak widzi konieczność rzetelnej oceny źródeł finansowania tego programu, bowiem w powszechnej opinii jest nim zauważalny i niepokojący wzrost cen leków receptowych i produktów powszechnie dostępnych dla ogółu pacjentów, w tym suplementów diety, odżywek, materiałów chłonnych i opatrunkowych, dermokosmetyków itp. produktów.
  2. Podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
  3. Opracowanie pierwszej informacji o sytuacji osób starszych w Polsce zgodnie z Ustawą o osobach starszych. Rekomendujemy bardziej szczegółowe uwzględnienie działań samorządu terytorialnego w zakresie działań na rzecz seniorów, a także włączenie organizacji senioralnych w proces monitorowania sytuacji osób starszych.
  4. Prace nad dokumentem „Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030″.
  1. Kontynuację Rządowego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 w zakresie powstawania dziennych domów pobytu, a także modyfikacji programu umożliwiającej powstawanie klubów seniorów, Rekomendujemy znaczne zwiększenie środków budżetowych na finansowanie dziennych domów pobytu w kolejnych latach.
  2. Oczekujemy spełnienia zapowiedzi dotyczącej zwolnienia emerytów i rencistów z odprowadzania składek ZUS oraz wnosimy o zwolnienie osób starszych od opłat za korzystanie z internetu.Najważniejsze kierunki strategii OPS na lata 2017-2018Obywatelski Parlament Seniorów będzie kontynuować kampanię na rzecz poprawy sytuacji materialnej osób starszych, w tym zwłaszcza wypracowania zasad waloryzacji świadczeń emerytelno-rentowych uwzględniających realny koszyk dóbr i usług dla gospodarstw emeryckich, zapewniający bardziej sprawiedliwy udział seniorów we wzroście gospodarczym kraju.

Obywatelski Parlament Seniorów zwraca się z wnioskami do Rządu RP
w zakresie zdrowia i usług społecznych oraz godnej starości:

Zwiększenie środków na powszechny system opieki zdrowotnej, gwarantujących skuteczną i godną opiekę medyczną nad osobami w wieku podeszłym.

Zapewnienie działania, finansowania i ochrony przed likwidacją szpitalnych oddziałów geriatrycznych, które wielkim wysiłkiem własnym szpitali, a także przy wsparciu samorządu je utworzyły, adekwatnie do rosnącego zapotrzebowania seniorów na opiekę geriatryczną.

Opracowanie i wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego, uwzględniającego potrzeby opieki zdrowotnej i społecznej nad chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin, opiekunów i wolontariuszy.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podjęcia działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia finansowego dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

Delegaci zwracają się do władz publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, pracodawców i związków zawodowych o realizowanie skoordynowanych działań polityki społecznej, gospodarczej i senioralnej, sprzyjających aktywnej, zdrowej i godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności międzypokoleniowej i miejsc dziennego pobytu dla osób starszych oraz usuwanie barier architektonicznych.

Delegaci zapraszają wszystkie seniorki i seniorów, którzy w związku z obniżonym ustawowo wiekiem emerytalnym postanowili przejść na emeryturę, do kontynuowania aktywności obywatelskiej w różnych jej formach, w tym do współpracy z radami seniorów oraz Obywatelskim Parlamentem Seniorów i jego regionalnymi delegaturami.

Zofia Piłat
Delegat
na
Ogólnopolski Parlament Seniorów