Sprawozdanie 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rok akademicki 2014/2015.

W roku akademickim 2014/2015 liczba słuchaczy uniwersytetu wyniosła 315.

           Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się 20 października 2014 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Krzysztof Pancerz – Rektor WSZiA nt. „Chmura w informatyce”. Z grona zaproszonych gości przybyli m.in. Przewodniczący Rady Miasta Zamość Jan Wojciech Matwiejczuk, V-ce Przewodniczący Rady Miasta Zamość Jerzy Nizioł, Zastępca Prezydenta Miasta Tomasz Kossowski, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Jadwiga Machulewska, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Rusztyn, Dyrektor ZDK Janusz Nowosad, Dyrektor BWA Jerzy Tyburski, Dyrektor MDK Andrzej Szumowski, Dyrektor CKF „Stylowy” Andrzej Bubeła, Kierownik Działu Promocji i Marketingu WSZiA Małgorzata Bzówka, Dyrektor Centrum Szkoleń i Karier WSZiA Władysław Molas, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Kazimierz Chrzanowski, Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jerzy Liberadzki. W części artystycznej wystąpili artyści – Piotr Stopa i Krzysztof Stopa.

W bieżącym roku uniwersytet przystąpił do Programu „Rok dla Klimatu” ogłoszonego przez Fundację Ziemia i Ludzie. Koordynatorami projektu były Alicja Małek i Lucyna Stąsiek, które wzięły udział w konferencji poświęconej tym zagadnieniom. W ramach programu zrealizowano dwa wykłady związane tematycznie: „Efektywność energetyczna na co dzień – jak obniżyć koszty energii w naszym gospodarstwie?” oraz „Zmiany klimatyczne – przyczyny i skutki”, ponadto zorganizowano spotkanie z dziećmi na osiedlu Elizy Orzeszkowej oraz zasadzono 500 sadzonek dębu w okolicach zalewu zamojskiego.

Członkowie stowarzyszenia również wzięli udział w warsztatach poświęconych organizacji i pracy Miejskiej Rady Seniorów. Uniwersytet wyszedł z inicjatywą utworzenia Zamojskiej Rady Seniorów a Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie.

WYKŁADY OGÓLNE

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano 20 godzin wykładów ogólnych adresowanych do wszystkich słuchaczy + 1 wykład na uroczystym zakończeniu roku akademickiego oraz seminarium nt. „Językowy obraz osoby starszej”, zwiedzanie wystawy „Informacje 24” i spacer po mieście z przewodnikiem.

Wykłady dotyczyły m.in.: zdrowia, bezpieczeństwa kulturowego kraju, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa osób starszych, zmian klimatycznych, efektywności energetycznej, ZUS.

Średnio w zajęciach uczestniczyło ok 176 osób (175,4).

STUDIUM WIEDZY O LITERATURZE

Liderem grupy była Cecylia Witek.   W roku akademickim 2014/2015 chęć uczestniczenia w różnych formach zajęć na Studium zadeklarowało w semestrze I i II 141 osób.

Zrealizowano 6 godzin wykładów ogólnych o tematyce literackiej. Przeprowadzono 3 seminaria dotyczące twórców literackich jak: Józef Czechowicz, Wincenty Pol, Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Stanisław Barańczak i 2 seminaria dotyczące postaci kobiecych w literaturze polskiej oraz 1 dotyczące recenzji przeczytanych książek. Łącznie odbyło się 6 zajęć typu seminaryjnego.

Odbyły się też 2 inne formy zajęć jak: Wieczór poetycki zrealizowany w ramach programu „Wciąż aktywni” poświęcony poezji głównie Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. W styczniu odbył się koncert kolęd w ramach zajęć Wiedzy o Literaturze. Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Józefa Czechowicza i Wincentego Pola w Lublinie, w której udział wzięły 54 osoby. Wycieczka poprzedzona była seminarium dotyczącym tych autorów. Organizatorem wycieczki była Cecylia Witek.

  • Ilość godzin wykładów – 6
  • Ilość godzin seminarium – 9
  • Ilość godzin wieczór poetycki i koncert kolęd – 5
  • Ilość godzin „Dzień kobiet” – 3

Ogółem w zajęciach w Studium Wiedzy o Literaturze wzięły udział 1122 osoby, średnio w 1 formie zajęć uczestniczyło 75 osób.

W kwietniu słuchaczki z zespołu wzięły udział w programie „Wiosna poezji”, było to spotkanie z dziećmi w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego natomiast w maju również wzięły udział w spotkaniu z dziećmi dotyczącym ekologii.

STUDIUM WIEDZY O REGIONIE

Liderem grupy była Krystyna Łepik.

Łącznie zorganizowano 12 godzin wykładów + 1 wykład na spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych oraz 1 seminarium nt. „Tablice pamiątkowe w Zamościu”. Średnio w zajęciach uczestniczyło 126 osób.

W sprawozdawczym okresie zespół pracował w różnych formach tj. wykłady, pokazy, warsztaty i rajd pieszy.

Od miesiąca października 2014 do maja 2015 odbyło się 10 wykładów z historii regionu i miasta, historii rodu Zamoyskich i ich działania na rzecz miejscowej ludności (II wojna światowa) – wykład + film, 2 zajęcia szkoleniowo – warsztatowe o regionalnym tkactwie, 2 wycieczki do nowej części Muzeum – Arsenał – Prochownia oraz 1 rajd pieszy zorganizowany p.n. „Szlakiem walk partyzanckich” pod Wojdę i wczaso – wycieczkę do Krynicy Morskiej połączonej ze zwiedzaniem Malborka, Fromborka, Mierzei Wiślanej z Elblągiem.

Średnia frekwencja na wykładach w stosunku do ilości osób deklarujących pracę w zespole wyniosła 73%, w zajęciach szkoleniowo – warsztatowych 58%, na wycieczkach – 87%, w rajdzie pieszym wzięło udział 100 osób a w wycieczce do Krynicy Morskiej 48 osób.

Ze względu na brak wolnych terminów wiosenny rajd pieszy przełożono na październik 2015 roku.

STUDIUM WIEDZY O SZTUCE

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 w ramach programu „Wciąż aktywni” zorganizowano dla zainteresowanych słuchaczy wykłady Studium Wiedzy o Sztuce w liczbie 6 godzin.

Wykłady odbywały się we wtorki w Muzeum Zamojskim. Średnio w wykładzie uczestniczyły 33 osoby. Zajęcia prowadził dr Piotr Kondraciuk.

RAJDY/WYCIECZKI

W bieżącym roku akademickim w październiku odbył się rajd pieszy w ramach programu „Wciąż aktywni” pn. „Szlakiem walk partyzanckich” pod Wojdę w którym uczestniczyło 100 osób.

Wycieczki:

9 październik 2014 r. – Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, Muzeum Wincentego Pola dla członków Studium Wiedzy o Literaturze. Organizatorem była Cecylia Witek, w wycieczce wzięły udział 54 osoby.

16 – 21 kwiecień 2015 r. – Węgry (Budapeszt, Eger, Miszkolc). Organizatorem była Zofia Piłat. W wycieczce wzięło udział 38 osób.

8 – 18 maja 2015 r. – pobyt w Krynicy Morskiej (Malbork, Frombork, Elbląg, Stutthof). Organizatorem była Krystyna Łepik. W wycieczce wzięło udział 48 osób.

24 – 25 maja 2015 r. – Góry Świętokrzyskie (Młodzawy, Oblęgorek, Kielce, Św. Krzyż, Opatów, Ćmielów). Organizatorem była Alicja Małek. W wycieczce wzięło udział 48 osób.

3 czerwiec 2015 r. – Teatr Wielki w Warszawie „Nabucco”, Muzeum Historii Żydów Polskich. Organizatorem wyjazdu był Adam Korona. W wyjeździe wzięło udział 51 osób.

WYSTAWY

W grudniu 2014 roku w ramach programu „Wciąż aktywni” zorganizowano pokonkursową wystawę fotograficzną pn. „Mój Zamość”. Wystawa odbyła się w Galerii Fotograficznej Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu – „Na poddaszu”.

W ramach programu dofinansowanego z Miasta Zamość również w grudniu na wystawie „Uwolnić ukryte talenty” zaprezentowano prace zespołów rękodzieła i malarskiego.

Natomiast w II semestrze w kwietniu zespół malarski wspólnie z Bursą Międzyszkolną nr 2 w Zamościu zorganizował wystawę własnych prac malarskich w Galerii Młodych Bursy Międzyszkolnej nr 2 przy ulicy Szczebrzeskiej.

SPOTKANIA Z DZIEĆMI

W bieżącym roku akademickim odbyły się 3 spotkania z dziećmi. Pierwsze spotkanie poetyckie pn. „Dzień dobry Panie Brzechwa” dofinansowane z programu „Wciąż aktywni” odbyło się w listopadzie 2014 roku. Zostało zorganizowane dla małych dzieci w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego przez członków uniwersytetu.

Drugie spotkanie „Wiosna w poezji” odbyło się w kwietniu 2015 roku. Zorganizowano je dla małych dzieci w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przez chętnych członków uniwersytetu.

Trzecie spotkanie zorganizowano w ramach programu „Rok dla Klimatu” ogłoszonego przez Fundację Ziemia i Ludzie. Celem było zapoznanie dzieci ze sposobami zapobiegania zmianom klimatu, uświadomienie jak ważna jest ochrona naszego środowiska, ekologia a także wspólna zabawa. Spotkanie odbyło się na terenach rekreacyjnych nad Łabuńką.

ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ

Rękodzieło artystyczne

Liderem grupy była Alicja Małek. Zespół rękodzieła liczył 16 osób. W bieżącym roku akademickim odbyło się 17 spotkań roboczych w ZDK. W ramach programu „Wciąż aktywni” zorganizowano 3 godzinny warsztat decupagu, spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast spotkanie wielkanocne mające charakter integracyjny i przeciwdziałający osamotnieniu zorganizowane zostało w ramach programu Aktywny „trzeci wiek” przez chętnych członków z zespołu.

MALARSTWO

Liderem grupy była Janina Jasińska. Zespół malarski chętnie realizował swoją pasję malarską. Pracował pod kierownictwem artystycznym dyrektora BWA Pana Jerzego Tyburskiego. Zajęcia warsztatowe odbywały się we wtorki. W bieżącym roku akademickim odbyło się 25 spotkań. Przeciętnie w zajęciach uczestniczyło 13 osób. Miejscem zajęć była specjalnie do tego przeznaczona sala w pomieszczeniach zamojskiego BWA. Tematem prac były: martwa natura, pejzaże, portrety, postać osoby w pozycji siedzącej. Oprócz tego zespół czerpał inspirację z książek przedstawiających twórczość różnych malarzy oraz ilustracji. Zespół zorganizował wspólnie z Bursą Międzyszkolną nr 2 wystawę własnych prac malarskich w Galerii Młodych Bursy Międzyszkolnej nr 2. Osobą odpowiedzialną za organizację wystawy była Janina Jasińska. Dodatkowo grupa pomagała w przygotowaniu ilustracji wizerunków różnych zwierzątek do bajek Jana Brzechwy. Oprócz malowania i rysowania na spotkaniach poznawano twórczość znanych malarzy w tym również pochodzących z naszego regionu. Omawiane były wystawy poplenerowe m.in. „Moje miasto dziedzictwem kultury”. Grupa malarska uczestniczyła w wernisażach odbywających się w Galerii BWA, dzięki temu uczestnicy grupy mieli możliwość obejrzenia i szczegółowego omówienia oraz analizy prac malarzy wystawiających swoje dzieła.

GRUPA WOKALNA – „GAUDEAMUS”

Liderem grupy wokalnej była Janina Dziechciaruk. Grupa liczyła 15 osób. Zajęcia w 2014 roku rozpoczęły się 12 grudnia. Próby odbywały się w każdy piątek poza feriami i dniami świątecznymi. Od grudnia do czerwca odbyło się 16 spotkań. Dodatkowo grupa wokalna aktywnie uczestniczyła w imprezach i uroczystościach takich jak: opłatek, święto kobiet, spotkanie wielkanocne.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 w ramach programu „Wciąż Aktywni” zorganizowano dla osób lubiących fotografować warsztaty fotograficzne. Łącznie zrealizowano 14 godzin zajęć teoretyczno – praktycznych, w których wzięło udział 26 osób. Warsztaty odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury i prowadzone były przez Dyrektora MDK Andrzeja Szumowskiego. Efekt pracy na warsztatach zaprezentowano na wystawie „Uwolnić ukryte talenty”.

WARSZTATY KOMPUTEROWE

W ramach Ogólnopolskiego Projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III” odbył się wykład i warsztaty komputerowe służące udoskonaleniu posługiwania się internetem w kontakcie z bankami. Wykład oraz warsztaty poprowadził Wojciech Nalepa – Radca Prawny.

WARSZTATY SPRAWNOŚCIOWE

Gimnastyka – odbywała się w każdą środę przez cały rok akademicki zorganizowana dla 4 grup. Liderami grup były: Teresa Hukowska, Jadwiga Janiec, Joanna Kołodziejczuk, Wiesława Nowak. W bieżącym roku akademickim odbyło się 29 spotkań dla każdej grupy w sumie 116 godzin. Średnio w jednej grupie uczestniczyło ok. 24 osób.

Najsłabsze aktywnie grupy to grupa III oraz IV.

W roku akademickim 2014/2015 średnia osób uczestniczących wynosi:

  • dla grupy I godz. 8.30 – ok. 32
  • dla grupy II godz. 9.30 – ok. 28
  • dla grupy III godz. 10.30 – ok. 19
  • dla grupy VI godz. 11.30 – ok. 16

Basen – odbywał się w każdy czwartek przez cały rok akademicki dla 2 grup. Tylko przez jeden miesiąc – październik funkcjonowała dodatkowo grupa trzecia. Liderem grupy pierwszej była Teresa Kośmider, grupy drugiej Wiesława Zakrzewska. W bieżącym roku akademickim łącznie odbyło się 66 godzin. Średnio w grupie uczestniczyły 23 osoby.

W roku akademickim 2014/2015 średnia osób uczestniczących wynosi:

  • dla grupy I godz. 16.00 – ok. 26
  • dla grupy II godz. 17.00 ok. 22

SENIORADA

W bieżącym roku akademickim zorganizowano dwie Seniorady, które były dofinansowane z programów „Wciąż aktywni” i Aktywny „trzeci wiek”.

Pierwszą Senioradę zorganizowano w październiku 2014 roku w Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Królowej Jadwigi, w której uczestniczyło 99 osób. Druga odbyła się 10 czerwca 2015 roku na zakończenie roku akademickiego, którą zorganizowano we współpracy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Padwa”. Wzięło w niej udział 196 osób.

LEKTORATY

JĘZYK NIEMIECKI

Liderem grupy był Adam Korona.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 spotkań. W I semestrze uczestniczyło 7 osób, w II 6.

JĘZYK ANGIELSKI

grupa I

Liderem grupy była Łucja Brodziak.

Łącznie odbyły się 23 spotkania po 2 godziny lekcyjne. W I semestrze na zajęciach uczestniczyło 13 osób, w II 12.

grupa II

Liderem grupy była Grażyna Pysiewicz.

Łącznie odbyły się 23 spotkania po 2 godziny lekcyjne. W I semestrze na zajęciach uczestniczyło 18 osób, w II 14.

W okresie sprawozdawczym program zajęć organizowany był we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, która udostępniała nieodpłatnie sale wykładowe. Zajęcia zespołów zainteresowań odbywały się w salach Książnicy Zamojskiej, Zamojskiego Domu Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Zamojskiego.

Wykładowcami byli ludzie nauki z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Kustosze Muzeum Zamojskiego, pracownicy Książnicy Zamojskiej, lekarze, przedstawiciele ZUS – u, banku, policji, przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Seminaria przygotowywane były przez słuchaczy.

Zarząd składa serdeczne podziękowania za aktywne uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu w roku akademickim 2014/2015 i życzy miłych, słonecznych wakacji.

Dziękujemy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz miejskim instytucjom kultury i sportu za owocną współpracę w realizacji programu naszego uniwersytetu.

Zarząd Stowarzyszenia